Gospodarenje otpadom

SITUACIJA PRIJE IZGRADNJE ŽCGO MARIŠĆINA

Na području Primorsko-goranske županije organizirano se prikuplja komunalni otpad s visokom razinom pokrivenosti od preko 95% subjekata. Nesortirani se otpad prikuplja u za to predviđenim posudama, dok je na eko-otocima građanima ponuđena mogućnost odvajanja ključnih sastojaka komunalnog otpada – papira, plastike, stakla i limenki.

Odlaganje komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada na području PGŽ vrši se na deset legalnih odlagališta kojima upravlja devet komunalnih društava s ukupno 1.200 zaposlenika. Dnevno se u županiji proizvede više od 300 tona takvog otpada.

Pregled odlagališta i komunalnih poduzeća u Primorsko-goranskoj županiji:

Sva postojeća odlagališta, s izuzetkom Treskavca na otoku Krku, nalaze se pred konačnim popunjenjem svojih kapaciteta i ne zadovoljavaju ni osnovne tehničke zahtjeve jer:
- nemaju donje brtvene slojeve koji sprječavaju migraciju zagađenja,
- nema kontrole količine i sastava odloženog otpada,
- se dnevno odloženi materijal uglavnom ne prekriva,
- nema kontrole i obrade odlagališnog plina i otpadnih voda.

Značajan je i podatak da je na području županije registrirano više od 200 divljih smetlišta, od kojih su mnoga u vodozaštitnim područjima.

Takav način postupanja s komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom na području Primorsko-goranske županije mora se promijeniti kako bi se uveo cjeloviti sustav upravljanja otpadom u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i EU. Stoga će se, sukladno odredbama Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, u novom sustavu postupanja s otpadom morati ostvariti njegove temeljne postavke:

  • izgraditi ŽCGO Marišćina u okviru kojeg će se komunalni otpad i prethodno obrađeni industrijski otpad tretirati jednim od postupaka mehaničko-biološke obrade;
  • izgraditi pretovarne stanice;
  • sanirati i zatvoriti sva postojeća legalna odlagališta nakon izgradnje ŽCGO Marišćina od kojih će neka postati pretovarne stanice;
  • proizvedeno gorivo iz otpada (GOI) koristiti kao zamjensko gorivo u cementarama;
  • odlagališni plin koristiti za proizvodnju električne energije.