O nama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Kinkela Vendi, dipl.oec.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13), koji propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeći način:

  • - elektroničkom poštom službeniku za informiranje: ekoplus@ekoplus.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • - poštom na adresu: Ekoplus d.o.o. Marčelji, Pogled 2/4, 51216 Viškovo, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • -osobno na adresu: Ekoplus d.o.o. Marčelji, Pogled 2/4, 51216 Viškovo, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Ekoplus ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za utvrđivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija.