Ključ zelenije budućnosti

Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina središnji je dio integralnog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji. Uz centar, sustav će obuhvaćati postrojenje za mehaničko-biološku obradu nesortiranog komunalnog otpada i pretovarne stanice na Cresu, Krku i Rabu te u Novom Vinodolskom i Delnicama.

ŽCGO Marišćina omogućit će:

 • prihvat sortiranog i nesortiranog otpada,
 • mehaničko-biološku obradu otpada
 • odlaganje ostatnog dijela sa što manjim udjelom organske tvari,
 • smanjenje količine odloženog otpada na manje od 35 posto ulazne mase,
 • obradu tekućih i plinovitih ostataka na odgovarajućim instalacijama,
 • obradu neopasnog industrijskog otpada,

IVO - integralni sustav gospodarenja otpadom

Integralni sustav gospodarenja otpadom temelji se na smanjivanju količina proizvedenog otpada na mjestu njegovog nastanka, iskorištavanju vrijednih sastojaka u materijalne i/ili energetske svrhe te trajnom odlaganju uz strogu primjenu važećih propisa u Republici Hrvatskoj i EU.

Zasnovan je na hijerarhijskom, tzv. IVO konceptu (Izbjegavanje - Vrednovanje - Odlaganje) postupanja s otpadom, koji nalaže da se nakon primarne selekcije vrijedni sastojci otpada (plastika, staklo, papir, limenke) iskorištavaju na primjeren način (recikliranje, oporaba), a sav ostali nesortirani komunalni otpad obrađuje se mehaničko-biološkom obradom (MBO). Ostatni, stabilizirani otpad u minimalnim količinama (do 30% ulaznog volumena) trajno se odlaže u prostor odlagališta koje mora imati donji brtveni sloj zbog zaštite podzemlja i podzemnih voda.

Strateški ciljevi gospodarenja otpadom u PGŽ stoga su:

 • Provođenje IVO - koncepta u okviru integralnog sustava upravljanja otpadom,
 • primarno prikupljanje komunalnog otpada sustavom posuda, eko-otoka, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica te njegov prijevoz do ŽCGO Marišćina,
 • prihvat, obradu i trajno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada u okviru ŽCGO Marišćina
 • prihvat i odlaganje obrađenog industrijskog neopasnog otpada u posebnim dijelovima odlagališnog prostora.

Razvitak infrastrukture za cijeli sustav ostvarit će se:

 • izgradnjom ŽCGO Marišćina u okviru prve faze,
 • izgradnjom pet pretovarnih stanica na prostorima sadašnjih odlagališta (Krk, Cres, Rab, Novi Vinodolski, Delnice) i njihovim transportnim povezivanjem sa ŽCGO.
 • Smanjivanje rizika od otpada već je pokrenuto započetim sanacijama na većini odlagališta u PGŽ. Proizvodnjom goriva iz otpada nakon procesa mehaničko-biološke obrade i njegovom termičkom obradom dodatno se planiraju povećati učinci na ovom planu.
 • Doprinos zaposlenosti ostvarit će se putem otvaranja pedesetak novih radnih mjesta te korištenjem usluga privatnog sektora u oporabi raznih vrsta otpada (bijela tehnika, e-otpad, automobilske olupine, akumulatori, građevinski otpad i sl.).
 • Edukacija upravnih struktura, stručnjaka i javnosti sagledana je i razrađena u "Komunikacijskoj strategiji" Ekoplusa. Svrha i smisao njezina provođenja je stalno informiranje i edukacija svih zainteresiranih javnosti, a u cilju izgradnje povjerenja u novi sustav postupanja s otpadom i njegove krajnje rezultate.