Pravni temelji ŽCGO Mariščina

Strateški okvir:

 • • Plan gospodarenja otpadom PGŽ za razdoblje 2007. -2015.
 • • Prostorni plan Primorsko-goranske županije (2013.)
 • • Razvojna strategija PGŽ 2016.-2020.
 • • Plan gospodarenje otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. -2022.

Temelje novog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom čine sljedeći dokumenti i rješenja:

 • • Studija Sustav gospodarenja otpadom u kvarnerskom i istarskom području, izrađena 1996. godine u okviru METAP programa Europske investicijske banke iz Luksemburga
 • • Prethodna studija o utjecaju na okoliš građevine za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada s područja PGŽ (lipanj 1999.)
 • • Prostorni plan Županije (srpanj 2000.)
 • • Konačna studija o utjecaju na okoliš građevine za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnoga i neopasnog tehnološkog otpada s područja PGŽ (ožujak 2001.)
 • • Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH o prihvatljivosti Građevine za okoliš uz primjenu propisanih mjera (lipanj 2001.)

U dosadašnjem tijeku pripreme izgradnje, pripremljena je sljedeća osnovna dokumentacija:

 • • Konačna studija o utjecaju na okoliš građevine za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnoga i neopasnog tehnološkog otpada s područja PGŽ (ožujak 2001.),
 • • Bazni projekt (svibanj 2003.),
 • • Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole (srpanj 2003.),
 • • Elaborat „Utvrđivanje morfoloških te drugih fizikalnih i kemijskih struktura otpada koji se odlaže na odlagalištu Viševac“ (listopad 2003.),
 • • Idejni projekt za ishođenje načelne dozvole (svibanj 2004.),
 • • Tehno-ekonomska analiza ŽCGO "Marišćina“ (rujan 2005.),
 • • Izvedbeni projekt prve faze izgradnje ŽCGO "Marišćina“ (prosinac 2005.),
 • • Glavni projekt izgradnje druge i treće faze ŽCGO "Marišćina“ (lipanj 2006.).
 • • Tehničko - ekonomski koncept uspostave integralnog sustava gospodarenja komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom u PGŽ (prosinac 2006.).
 • • IPA aplikacija (rujan 2008.).

Temeljem odgovarajuće dokumentacije ishođena su sljedeća rješenja i dozvole:

 • • Rješenje MZOPU o prihvatljivosti Građevine za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada s područja PGŽ za okoliš uz primjenu propisanih mjera (ožujak 2003.),
 • • Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru – Centralna zona za gospodarenje otpadom "Marišćina" (lipanj 2003.),
 • • Načelna dozvola za izgradnju ŽCGO Marišćina (prosinac 2004.),
 • • Građevinska dozvola za izgradnju faze 1 ŽCGO Marišćina (rujan 2007.),
 • • Građevinska dozvola za izgradnju faze 2 ŽCGO Marišćina (studeni 2007.),
 • • Građevinska dozvola za izgradnju faze 3 ŽCGO Marišćina (studeni 2007.).

Izrađena je i dokumentacija temeljem koje su ishođene dozvole za objekte nužne za punu funkciju ŽCGO:

 • • Lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta za izgradnju automatske mjerne postaje,
 • • Lokacijska dozvola za prelaganje elektroinstalacija,
 • • Lokacijska dozvola za izgradnju vodoopskrbe,
 • • Lokacijske dozvole za tri dionice županijske ceste oznake Ž 5025.