Tokovi otpada iz kućanstava, poduzeća, ustanova i proizvodnih postrojenja

Tokovi otpada su ukupni tokovi otpada iz kućanstava, poduzeća, ustanova i proizvodnih postrojenja koje se reciklira, termički obrađuje ili zbrinjavanja na odlagalištima otpada. 

(Izvor: Europska okolišna agencija, http://glossary.eea.europa.eu)